دوره و شماره: دوره 54، شماره 54، خرداد 1398 
مطالعه تجربی تأثیر رسوب در نوک افشانه دیزل بر رفتار فواره سوخت

صفحه 13-23

میثم شیخ وظایفی؛ مفید گرجی بندپی؛ علیرضا حاجی علی محمدی؛ مصطفی آقا میرسلیم


بررسی عددی تأثیر چرخش و تغییر نحوه جابجایی سوزن بر رفتار فواره سوخت دیزل

صفحه 25-38

امیرحمزه فرج الهی؛ رضا فیروزی؛ مهدی پورسیفی؛ امیر مردانی؛ محسن رستمی


بررسی تجربی تاثیر تکرار پدیده پس‌زنی بر کارکرد پرخوران

صفحه 39-50

سید شهاب الدین علویون؛ مسعود ضیابشرحق؛ مهدی مقصودی؛ سید عباس سادات سکاک؛ محمدجواد سلطانلو