اهداف و چشم انداز

- تحلیل تجربی قوای محرکه و اجزاء و سامانه های آن

- تحلیل خرابی و عیب یابی در قوای محرکه

- راهبردها در موتورهای درونسوز

- سوخت و احتراق در موتورهای درونسوز

- شبیه سازی اجزاء و سامانه های قوای محرکه

- صدا، ارتعاش و ناهنجاری در قوای محرکه

- طراحی فرآیندهای تولید موتور و ارتقای کیفیت آن

- طراحی اجزاء و سامانه های قوای محرکه

- مدیریت موتور و نگاشت

- مواد و فرآیندهای ساخت قطعات موتور

- موتور و محیط زیست

- موتورهای دورگه و استرلینگ

- پیل سوختی

- سامانه های جانبی موتور (رادیاتور، جعبه دنده و ...)

- تولید همزمان برق و حرارت