مطالعه تجربی تأثیر رسوب در نوک افشانه دیزل بر رفتار فواره سوخت

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی بابل

2 دانشگاه سمنان

3 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

فشار بالای سوخت در افشانه‌های موتورهای دیزلی نسل جدید با مجراهای نازل متعدد و کوچک بهبودهای قابل توجهی در رفتار فواره خروجی سوخت و عملکرد موتور ایجاد کرده است. از طرف دیگر کیفیت نامناسب سوخت و قرار گرفتن نازل افشانه در محفظه احتراق دما بالا، باعث تشکیل رسوبات اساسی در نازل و رفتار نامناسب فواره سوخت می‌شود. با توجه به رابطه نزدیک ویژگی‌های عملکردی موتور با رفتار فواره خروجی سوخت، در این مطالعه به تحلیل اثرات مخرب برهمکنش جریان سوخت با رسوبات نازل افشانه‌‌ها با کارکردهای مختلف پرداخته شده است. رسوب‌گذاری افشانه‌ها با سوخت استاندارد و تحت شرایط آزمایشگاهی مشخص انجام می‌شود. به منظور تحلیل مشخصات رسوبات تشکیل شده در نازل افشانه‌ها از روش‌های غیرمخرب میکروسکوپی الکترونی استفاده شده است. به منظور تحلیل مشخصات فواره سوخت خروجی، عکس‌های گرفته شده از پیشروی فواره خروجی از افشانه‌ها با کارکردهای مختلف در فشارهای مختلف پاشش سوخت و محفظه حجم ثابت، توسط کد نوشته شده در نرم افزار متلب پردازش می‌شوند. عکس برداری در یک محفظه حجم ثابت با دوربین سرعت بالا انجام شده است. افزایش میزان رسوبات افشانه، باعث افزایش تاخیر در زمان پاشش سوخت و رفتار نامناسب فواره خروجی از افشانه می‌شود. با افزایش فشار پاشش سوخت از اثرات مخرب رسوبات افشانه کاسته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study of the diesel injector nozzle sediment effect on fuel spray behavior

نویسندگان [English]

  • Meysam Sheykhvazayefi 1
  • Mofid Gorji-Bandpy 1
  • Alireza Hajialimohammadi 2
  • Mostafa Agha Mirsalim 3
چکیده [English]

High pressure amount of fuel in new generation diesel engines’ injector equipped with multiple and small nozzle holes has created significant improvement in the outgoing spray behavior and engine performance. On the other hand, poor fuel quality and injector nozzle embedded in high temperature combustion chamber form fundamental deposits on the nozzle leading to fuel spray inappropriate behavior. Regarding the engine functional characteristics close correlation with fuel outlet spray behavior, in this study, the destructive effects of the fuel flow interaction with injectors nozzle sediment have been analyzed in terms of injector different operating time. The deposition process of injectors is carried out with standard fuel under specified experimental circumstances. Non-destructive electron microscopy methods have been used to analyze the sediment characteristics formed on the injectors nozzle. In order to analyze the outlet fuel spray characteristics, the spray evolution images of injectors with different operating time are processed by the code provided in MATLAB software at different pressures of the constant volume chamber and fuel injection. The imaging process was carried out in a constant volume chamber with a high speed camera. the injector deposits intensification increases the fuel injection delay and deteriorates the injector outlet spray behavior. The spray deposit destructive effects are alleviated through increasing the fuel injection pressure.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fouled injector
  • Nozzle hole
  • Fuel spray