راهنمای نویسندگان

نویسندگان باید مقالات خود را بر اساس راهنمای نگارش تهیه کنند. 
نشریه علمی تحقیقات موتور از نویسندگان مقالات هزینه پردازش مقاله و حق انتشار دریافت نمی کند و تمامی مراحل بصورت رایگان انجام میپذیرد.

۱- برای دریافت راهنمای نگارش مقالات به زبان فارسی، اینجا را کلیک کنید.

۲- برای دریافت راهنمای نگارش مقالات به زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید.

۳- برای دریافت راهنمای کلی نگارش مقاله (شامل مواردی که باید حتماً رعایت شوند.)، اینجا را کلیک کنید.

۴- برای دریافت لیست واژگان معادل (فارسی- انگلیسی)، اینجا را کلیک کنید. 

۵- برای دریافت فرم تعهد نامه، اینجا را کلیک کنید.
۶- برای دریافت فرم تعارض منافع، اینجا را کلیک کنید.