درباره نشریه

این نشریه متعلق به انجمن علمی موتور ایران است که هدف آن، فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات در زمینه پژوهشهای علمی، فنی و تخصصی در میان پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دست اندرکاران موتورهای درونسوز و اعتلای سطح دانش نظری و تجربی آنان است. نشریه تحقیقات موتور، در سوم شهریورماه ۱۳۸۷ بر اساس نامه شماره ۳/۴۲۹۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مفتخر به دریافت رتبه علمی - پژوهشی گردید.

عنوان نشریه: تحقیقات موتور

صاحب امتیاز: انجمن علمی موتور ایران

زبان نشریه: فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه ها و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

نظم انتشار: فصلنامه

شاپای چاپی: 

1735-5214

شاپای الکترونیکی: 

2345-4121

کشور - شهرمحل انتشار: ایران، تهران

سال آغاز انتشار: 1388

وضعیت دسترسی: دسترسی آزاد، دسترسی به متن کامل همه مقالات رایگان است

هزینه انتشار مقاله: انتشار مقاله در این نشریه رایگان است.

قالب مقالات منتشر شده: PDF