دوره و شماره: دوره 42، شماره 42، فروردین 1395 
بررسی تاثیر بیودیزل و سیستم EGR بر آلاینده های خروجی از موتور دیزل

صفحه 23-32

پرویز سلطانی؛ حسین حاجی آقا علیزاده؛ حسن پوروثوقی گرگری؛ حمیده فریدی