پیش بینی مشخصه های عملکردی یک دیزل ژنراتور بوسیله شبکه عصبی با کابرد سوخت بیودیزل

نویسندگان

1 واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشکده مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهرکرد

چکیده

امروزه سوخت های جایگزین برای سوخت دیزل به شدت مورد بررسی قرار گرفته است. امروزه در ایران، دیزل ژنراتورها بطور عمده در کارخانه های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. بهمین جهت، تخمین میزان عملکرد دیزل ژنراتورها با استفاده از زیست سوخت ها ضروری بنظر می رسد. برای اولین بار، در این مطالعه، پیش بینی مشخصه های عملکردی یک دیزل ژنراتور مدل CAT3412 بوسیله  روش شبکه های عصبی با کاربرد مخلوط های سوخت بیودیزل حاصل از روغن پسماند جهت تعیین اینکه چگونه ورودی ها بر خروجی ها تاثیر می گذارد، مورد انجام قرار گرفته است. سوخت دیزل و بیودیزل (B100) و مخلوط‌های آن با سوخت دیزل کهB20 ، B50 و B100 هستند جهت تعیین مشخصه های عملکردی موتور در دور ثابت و برای بارهای مختلف اعمالی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این تحقیق مدل‌های شبکه عصبی جهت پیش بینی توان ترمزی، گشتاور ترمزی، مصرف سوخت ویژه ترمزی و بازده حرارتی ترمزی دیزل ژنراتور مورد نظر پیشنهاد شدند. ضریب تبیین بدست آمده برای همه مدل ها در این تحقیق بیشتر از 95/0 بود که این نشان می دهد که مدل های شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یک ابزار قابل اطمینان برای پیش بینی مشخصه های عملکردی دیزل ژنراتورها محسوب می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Artificial neural network model to predict the performance of a diesel power generator fueled with biodiesel

نویسندگان [English]

  • Alireza Shirneshan 1
  • Bahram Hosseinzadeh Samani 2
  • Amin Nedayali 1
1
2
چکیده [English]

Alternative fuels are intensively investigated for the replacement of the diesel fuel. Today the diesel power generators are mostly used in the various industrial companies in Iran. Therefore, it is necessary to estimate the level of performance of the diesel power generators fueled with biofuels. For the first time, in this study, the prediction of the performance of a diesel power generator model CAT3412 is carried out for different neural networks to define how the inputs affect the outputs using the biodiesel blends produced from waste cooking oil. Diesel fuel, B100, and biodiesel blends with diesel fuel, which are B20, B50, and B80, were used to measure the engine performance for different engine loads at the rated engine speed. In this paper, artificial neural network models are proposed for the prediction of brake power, brake torque, BTE and BSFC. The coefficient of multiple determination values are found to be above 0.95 for all the models. It is evident that the ANN models are reliable tools for the prediction of the performance of diesel power generator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ANN
  • Biodiesel
  • Performance Parmeters
  • Diesel Power Generator
  • Engine load