دوره و شماره: دوره 28، شماره 28، مهر 1391 
مطالعه تجربی اثر نسبت فشار و چگالی بر فواره تزریق مستقیم گاز از افشانه چندسوراخ

صفحه 11-19

علیرضا حاجی علی محمدی؛ دیمون هونری؛ امیر عبداله؛ سید مصطفی میرسلیم


شناسایی عیب در شمع موتور با استفاده از تحلیل ارتعاش به کمک شبکه عصبی

صفحه 21-29

سید اشکان موسویان؛ غلامحسن نجفی؛ برات قبادیان؛ سید محمد جعفری؛ بابک سخایی؛ مقداد خزایی