تحلیل اجزای محدود تنش‌های حرارتی- مکانیکی در بستار موتور دیزل با استفاده از الگوی ارتجاعی- مومسان لزج دولایه

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله، شبیه‌سازی رفتار حرارتی- مکانیکی بستار موتور دیزل است. این تحلیل اجزای محدود در نرم‌افزار ABAQUS انجام شد. ابتدا برای بیان رفتار ماده، از نتایج آزمون‌های خستگی کم‌بسامد در دماهای متفاوت (منحنی تنش- کرنش مکانیکی در چرخه نیمه‌عمر) استفاده شده است و ثوابت مادی در الگوی ارتجاعی- مومسان لزج دولایه استخراج شده است. آزمون‌های خستگی با پایش کرنش و به صورت کشش- فشار بر روی همبسته آلومینیوم- سیلیسیوم- منیزیم (A356.0) انجام پذیرفته است. سپس، با استفاده از این ثوابت مادی در دماهای 25، 200 و 250 درجه سانتیگراد، تنش‌های حرارتی- مکانیکی بستار محاسبه شد. نتایج صحه‌گذاری نشان داد که الگوی ارتجاعی- لزج مومسان دولایه برای تخمین رفتار واماندگی (هیسترزیس) همبسته آلومینیوم، دقت مناسبی دارد. نتایج شبیه‌سازی اجزای محدود بستار نیز، نشان‌دهنده محل ترک خوردگی‌ها در بین دریچه‌هاست. همچنین، مقدار کرنش لزج محاسبه شده، اگرچه کمتر از مقدار کرنش مومسان است، اما قابل چشم پوشی نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Finite element analysis of thermal and mechanical stresses in diesel engine cylinder head using two-layer elastic-viscoplastic model

نویسندگان [English]

  • G.H. Farrahi
  • M. Ghodrati
  • M. Azadi
چکیده [English]

The objective of this article is to simulate thermal and mechanical behaviors of the diesel engine cylinder heads. The finite element analysis was performed using the ABAQUS software. Thus, to identify the material behavior, results of low cycle fatigue tests at various temperatures (stress- mechanical strain hysteresis curves at the mid-life cycle) were used and material constants of a two-layer elastic-viscoplastic model were extracted. Fatigue experiments were performed under the strain-controlled tensile-compressive condition on the aluminum-silicon-magnesium alloy (A356.0). Then, by using these material constants at 25, 200 and 250°C, thermal and mechanical stresses of the cylinder head were calculated. Validated results illustrated that the elastic-viscoplastic model has a proper accuracy to predict the hysteresis behavior of the aluminum alloy. Finite elements results showed that the location of cracking was in between valves. In addition, the calculated viscous strain could not be eliminated, although it was less than the plastic strain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • finite element analysis
  • Thermo-mechanical stress
  • Diesel Engine Cylinder Head
  • Two-layer elastic-viscoplastic model