بررسی اثر محصولات احتراق بنزین- اتانول بر دریچه و بستار موتور بنزینی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق تأثیر افزودن اتانول به بنزین بر خوردگی و اکسایش همبسته‌های دریچه و بستار ناشی از محصولات احتراق بررسی شده است. به منظور شبیه‌سازی محیط داغ محفظه استوانه از موتوری چهارزمانه تک استوانه بنزینی استفاده گردید و نمونه‌ها درون لوله گازهای خروجی موتور جاگذاری و تحت تعداد چرخه معین در معرض محصولات احتراق مخلوط سوخت بنزین- اتانول قرار گرفتند. سپس سطح مقطع نمونه‌ها جهت ارزیابی پوسته اکسیدی با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و سطح نمونه‌ها جهت ارزیابی مقدار اکسیژن موجود به وسیله روش EDX بررسی شد. نتایج بیانگر افزایش ضخامت پوسته اکسیدی با افزایش مقدار اتانول و تعداد چرخه کارکرد موتور است. بیشترین مقدار تخلخل در پوسته اکسیدی نمونه فولادی در سوخت 15% اتانول با 60 چرخه کارکرد مشاهده شد. مقدار فلز از دست رفته در نمونه‌های فولادی از افزایش چشمگیرتری برخوردار بود که به اکسایش خطی فولاد نسبت داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of combustion products of gasoline-ethanol blended fuel on corrosion of valve and cylinder head alloys of SI engines

نویسندگان [English]

  • A.R. Khalili
  • M. Iranmanesh
  • M. Alizadeh
چکیده [English]

In the present study, effects of different percentages of ethanol as a gasoline additive on high temperature oxidation behaviors of cylinder head and valve alloys were investigated. A single-cylinder four-stroke engine was used to simulate the hot chamber of the cylinder environment. Samples were located within the exhaust pipe and were deposited with ethanol blended gasoline combustion gases under certain operating cycles. Then, in order to evaluate the oxide layer, the cross-section of samples were observed by the scanning electron microscopy (SEM) and to determine the amount of oxygen, the surface of samples was analyzed by the energy dispersive X-ray (EDX) technique. Obtained results exhibited that the thickness of the oxide film increased by increasing of ethanol percentages and engine operating cycles. The most porous film was belonged to steel in 15% ethanol-containing fuel with 60 operating cycles. The metal loss in steel specimens was significantly more due to the linear behavior of the steel oxidation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oxidation
  • Ethanol
  • Gasoline
  • Valve
  • Four-stroke engine