مطالعه تجربی اثر نسبت فشار و چگالی بر فواره تزریق مستقیم گاز از افشانه چندسوراخ

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه اثر نسبت فشار و نسبت چگالی گاز تزریق به گاز داخل محفظه، روی عمق نفوذ محوری و شعاعی و سرعت لبه فواره خروجی از افشانۀ هفت سوراخ است. در موتورهای تزریق مستقیم گاز اشتعال جرقه‌ای، زمان شکل‌گیری بسیار کوتاه است. لذا تعیین دقیق خصوصیات فواره خروجی از افشانه در این موتورها ضرورت دارد. برای این منظور، عکسبرداری سریع با بزرگنمایی زیاد در منطقه نزدیک دماغه در بازه زمانی صفر تا 0.8 میلی ثانیه با استفاده از روش شیلرین به عنوان روش آشکارساز فواره گازی شکل استفاده شد. عکس‌های فواره با استفاده از روش پردازش تصویر نرم‌افزاری بر مبنای روش لبه‌یابی، با نوشتن برنامه‌ای نرم افزاری تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که با توجه به منحنی سرعت، شکل‌گیری فواره تزریق مستقیم گاز خروجی از افشانه چندسوراخ از سه مرحله اصلی نفوذ توده‌های تکی گاز، برخورد توده‌ها و نفوذ فواره اصلی، تشکیل شده است. تغییر چگالی گاز درون مخزن تأثیری روی زمان‌های رویداد نقاط حداقل و حداکثر سرعت ندارد. لاکن در نسبت فشار ثابت با افزایش چگالی گاز داخل محفظه (کاهش نسبت چگالی گاز تزریق به گاز داخل محفظه) عمق نفوذ محوری و سرعت لبه فواره کاهش و عمق نفوذ شعاعی (زاویه گسترش) فواره افزایش می‌یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of the effect of pressure and density ratio on the gaseous spray of the group-hole nozzle

نویسندگان [English]

  • A. Hajiali Mohammadi
  • D. Honnery
  • A. Abdullah
  • S.M. Mirsalim
چکیده [English]

The purpose of the present work is to investigate effects of the pressure ratio and the ratio of the injected gas density to the combustion chamber on its axial and radial penetration lengths and the tip velocity on a multi-hole gaseous injector. In direct injection gaseous fueled engines, very short times are available for the mixture preparation. Therefore, the exact determination of gaseous jet characteristics emanating from the injector is very important. For this objective, ultra high speed Schlieren imaging of the transient jet with high spatial and temporal resolutions were utilized. Jet images were analyzed by a digital image processing method based on the edge detection approach, using an in-house software. Results revealed that regarding to velocity curves, the formation of the multi-hole gaseous jet was comprised of three stages (including the emergence of individual plumes, merging and the penetration of the main spray). It was also found that changing the chamber gas density would not alter maximum and minimum times in velocity curves. Decreasing the density ratio of the injected gas into the chamber would decrease the axial penetration and the jet tip velocity and would increase the jet spreading angle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transient jet
  • Direct injection
  • Schlieren
  • High speed imaging
  • Multi-hole injector