دوره و شماره: دوره 19، شماره 19، تیر 1389 
بررسی اثر برخورد افشانه روغن با سمبه متحرک در مقدار قطرات موجود در گازهای نشتی با استفاده از روش موتور گردانی

صفحه 38-48

محمد علی احترام؛ حسن بصیرت تبریزی؛ مهدی احمدی؛ سید وحید حسینی؛ سید مصطفی میرسلیم


شبیه‌سازی انتقال حرارت از راهگاه آب موتور ملی EF7 با در نظر گرفتن پدیده جوشش

صفحه 64-73

رامین مهدی پور؛ محسن نازک تبار؛ زهرا بنی عامریان؛ سیروس آقانجفی