بررسی افت انتقال سر و صدای مجموعه مکش هوای موتور با استفاده از مواد متخلخل عایق صوتی به روش تحلیل انرژی آماری

نویسندگان

چکیده

یکی از مسایل موجود در مجموعه مکش هوای موتور ایجاد صدا در مجرای مجموعه مکش می‌باشد. تحلیل انرژی آماری مناسب‌ترین روش برای تحلیل رفتار ارتعاشاتی- صوتی سازه‌ها در محدوده پر بسامد است. به کمک این روش می‌توان سطح فشار صوت و پاسخ‌های ارتعاشی را پیش‌بینی کرد.
در این مقاله، ابتدا الگوی کامل مجموعه مکش هوای موتور یک خودرو با استفاده از روش تحلیل انرژی آماری، نمونه‌سازی می‌گردد. در این الگو با ایجاد زیرمجموعه‌‌های مناسب و اعمال تحریک‌, افت انتقال صوت مجموعه مکش هوای موتور در محدوده پر بسامد محاسبه می‌شود. برای بررسی صحت نمونه‌سازی، یک الگوی ساده از مجرای هوا با استفاده از روش تحلیل انرژی آماری در نرم‌افزار AutoSEA تحلیل می‌گردید و نتایج حاصل با نتایج حل تحلیلی مقایسه می‌شوند. در ادامه، نتایج بدست آمده از مجموعه مکش هوای موتور با داده‌های تجربی مقایسه و در محدوده بسامد صحه‌گذاری می‌گردند. سپس، به بررسی اثرات استفاده از مواد متخلخل بر روی افت انتقال صوت مجموعه پرداخته می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که استفاده از این مواد اثرهای مطلوبی بر افزایش افت انتقال صوت موتور خواهند گذاشت. در نهایت، به مطالعه و بررسی اثرهای ضخامت و جنس این نوع مواد در افزایش افت انتقال صوت پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Noise Transmission Loss (TL) Through Duct of Air Intake System of Engine with Porous Insulator Considering Statistical Energy Analysis Method

نویسندگان [English]

  • M.H. Shojaeefard
  • R. Talebi
  • M. Amirpour Molla
چکیده [English]

There is a main problem that the noise generated in air intake system may be disgusting. Statistical energy
analysis is a suitable method for acoustical - vibration analysis of structures in high frequency range.
In this paper, the air intake system of an engine compartment is modeled using SEA. The transmission loss
through the intake duct is calculated with importing CAD model and creating subsystems at high frequency
range. In order to verify the results, a simple model of double walled cylindrical shell is modeled in Auto-
SEA, and the results are compared with those of analytical ones. In addition, comparing the results of fully
modeled of intake systems with experimental data available shows a good accuracy of results especially in
high frequency range. Furthermore, the influence of inserting porous material is studied. Finally, the influence
of some other parameters such as the thickness of the porous layers on the transmission loss of the
system is investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statistical Energy Analysis
  • Porous material
  • Air Intake System
  • Transmission loss
  • AutoSEA Software