بررسی پدیده اصطکاک با استفاده از روش غیرمخرب پخش‌آوایی

نویسنده

چکیده

خرابی‌های ناشی از اصطکاک در یاتاقان یکی از عمده‌ترین عوامل از کار افتادن ماشین‌آلات از جمله موتور می‌باشد. تشخیص به موقع این نوع خرابی می‌تواند در کاهش هزینه‌های تعمیرات و نیز جلوگیری از توقف پیش بینی نشده مؤثر واقع گردد. استفاده از روش نشر فرا آوایی به علت حساسیتی که دارد، در پایش وضعیت ماشین‌آلات مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از مجموعه آزمایش، فرآیند اصطکاک شبیه سازی و در عین حال نشر فرا آوایی ناشی از آن بررسی شده است تا ساز و کارهای اثرگذار بر تولید علامت نشر فرا آوایی شناسایی شد. نتایج نشان می‌دهد که با بروز خرابی در سطح، شکل موج علامت تغییر می‌کند و می توان شروع فرآیند تخریب را در همان مراحل ابتدایی تشخیص داد. علاوه بر این عواملی چون جنس فلز، سرعت حرکت، نیروی اصطکاک و روانکار ، که بر تشکیل خرابی مؤثرند، روی علامت نشر نیز تأثیر می‌گذارند و می‌توان با پایش و تجزیه و تحلیل آنها وضعیت اصطکاک را ارزیابی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Friction Phenomena by Using Acoustic Emission Method

نویسنده [English]

  • M. Ahmadi
چکیده [English]

Frictional damage in bearing is the leading cause of shutdown for industrial machineries including car
engines. Early detection of this kind of damage may reduce maintenance costs and prevent unpredicted
shutdown. Recently, researchers have been interested in using acoustic emission method, due to its high sensitivity,
for condition monitoring of working machineries. In this study, the friction process is simulated by
an experimental setup and its acoustic emissions have been analyzed to recognize which mechanisms affect
on the acoustic emission signals. The results show that the signal waveforms varies greatly with initiation of
damage in the frictional surfaces hence, damage process can be detected as early as it begins. In addition,
the parameters affecting on friction, such as surface material, moving speed, frictional force, and lack of
lubricant have sensible effect on the emission signals, so that, the frictional condition can be evaluated by
monitoring and analyzing the signal waveforms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acoustic emission
  • Friction
  • bearing
  • Condition monitoring