بررسی اثر برخورد افشانه روغن با سمبه متحرک در مقدار قطرات موجود در گازهای نشتی با استفاده از روش موتور گردانی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به بررسی تجربی تأثیر افشانه روغن خنک‌کن سمبه بر مقدار قطرات روغن آلاینده در گازهای نشتی موجود در محفظه لنگ می‌پردازد. با توجه به اینکه گازهای موجود در محفظه لنگ به موتور باز گردانده می‌شود، همواره مقداری روغن نیز همراه با آن وارد موتور و سبب تولید آلایندگی می‌شود. برای آزمایش، از موتور ملی در حالت موتور‌گردانی استفاده شده است. دما و فشار روغن و آب به‌کمک تلمبه خارجی پایش می‌شود. نتایج نشان دهنده افزایش قطرات روغن در شار ثابت افشانه خنک‌کن با افزایش سرعت دورانی موتور است. در عین حال با افزایش سرعت موتور قطرات ریزتر نیز می‌شوند. در این پژوهش مقدار قطرات روغن موجود در گاز‌های محفظه لنگ که با عبور از افشانه تولید شده، در 4000 د.د.د. حداقل 0.25 گرم بر ساعت است که از لحاظ معیار‌های آلایندگی جدید مانند یورو 5 مهم است و باید در طراحی موتور‌های جدید در نظر گرفته شود. برای ‌اندازه‌گیری قطرات از صافی‌هایی از جنس الیاف شیشه با ضریب عبور مختلف و روش وزنی با دقت 0.001 گرم استفاده شده است. همچنین تأثیر ترتیب قرارگیری این صافی‌ها برای تخمین قطر قطرات نیز بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the Effect of the Cooling Jet Impacts on the Moving Piston on Produced Oil Droplets Using a Motored Engine

نویسندگان [English]

  • M.A. Ehteram
  • H. Basirat Tabrizi
  • M. Ahmadi
  • S.V. Hosseini
  • S.M. Mirsalim
چکیده [English]

This study, investigate on the effects of piston cooling jet on the amount pollutant oil drops in engine
blow-by using empirical methods. Considering that crankcase gases returned to the engine, always some
oil drops are carried into the engine and increase the pollution. The tests are down using EF7 engine in
motoring condition. Temperature and pressure of oil and water are controlled using external sensors
and actuators. Results indicate that produced oil droplets increase with increasing engine speed .Also,
the drops size decrease with increasing engine speed and oil flow rate. According to the test results, the
amount of produced oil drops in the crankcase in 4000 rpm is at least 0.25 gram/Hr. This value is important
according to EU5 pollutant regulation. To measure the drops glass micro fiber with different retention
value are used and weigh with 0.001 gram precision. Also the best arrangement for the estimate the
changing of droplet size has been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Drops
  • Glass Fiber Filter
  • Crank Case Ventilation
  • Cooling Jet