نویسنده = سید مصطفی میرسلیم
مطالعه تجربی اثر فشار پاشش و زاویه قرارگیری افشانه بر عمق نفوذ فواره تزریق راهگاهی بنزینی با استفاده از روش عکسبرداری پرسرعت

دوره 52، شماره 52، مهر 1397، صفحه 29-42

مهدی نظری چکووری؛ علیرضا حاجی‌علی‌محمدی؛ سید مصطفی میرسلیم؛ حمیدرضا فجری


بررسی احتراق و آلایندگی در مفهوم احتراق پیش آمیخته جزیی در یک موتور دوگانه سوز با استفاده از سوختهای گاز طبیعی و دیزلی

دوره 41، شماره 41، دی 1394، صفحه 13-19

حسن خاتم نژاد؛ شهرام خلیل آریا؛ صمد جعفرمدار؛ ناگاراج بناپورمت؛ سید مصطفی میرسلیم


مطالعه تجربی پیش پاشش به همراه مرحله اصلی پاشش جهت بهینه‌سازی موتور پاشش مستقیم دیزلی

دوره 41، شماره 41، دی 1394، صفحه 55-62

علی یوسف‌زاده؛ مرتضی منفردی؛ عبدالرضا نبوی؛ محسن پورفلاح؛ سید مصطفی میرسلیم


بررسی اثر چینه‏بندی دمایی اتاق احتراق بر عملکرد احتراق موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن

دوره 35، شماره 35، تیر 1393، صفحه 3-16

محسن پورفلاح؛ علی اکبر رنجبر؛ سید مصطفی میرسلیم؛ سید علی جزایری


بررسی آلایندگی سوخت دیزل و متیل استر سویا در موتور دیزل سریع

دوره 35، شماره 35، تیر 1393، صفحه 31-39

آرمان حمیدی؛ سید مصطفی میرسلیم؛ برات قبادیان؛ پیمان شرقی؛ سعید عبدالملکی


بررسی عددی مشخصه‌های غیرواکنشی فواره سوخت سنگین و سوخت‌ جایگزین تحت ‏فشار تزریق زیاد

دوره 34، شماره 34، فروردین 1393، صفحه 3-15

هاشم نوروزی؛ پرویز قدیمی؛ سید مصطفی میرسلیم


تشخیص کوبش براساس تحلیل بسامدهای ارتعاشی اصلی در موتور پرخوران اشتعال ‏جرقه‌ای

دوره 34، شماره 34، فروردین 1393، صفحه 17-27

امیر حسین مشرفی؛ مجید شالچیان؛ سید مصطفی میرسلیم؛ محمد مومنی موحد؛ امیر حسین پریور


تحلیل حساسیت متغیرهای تأثیرگذار بر پردازش تصاویر فواره پرفشار گاز

دوره 33، شماره 33، دی 1392، صفحه 43-52

علیرضا حاجی علی محمدی؛ دیمون هونری؛ امیر عبداله؛ سید مصطفی میرسلیم


تشخیص عیب سایش سمبه در یک موتور درونسوز با استفاده از متغیرهای عملکردی و منطق فازی

دوره 31، شماره 31، تیر 1392، صفحه 11-20

سید اشکان موسویان؛ غلامحسین نجفی؛ برات قبادیان؛ سید مصطفی میرسلیم؛ سید محمد جعفری؛ مجتبی محرابی وقار


تشخیص شرائط محیطی نامناسب مؤثر بر عملکرد تسمه زمانبندی موتور بر اساس تحلیل ارتعاشات

دوره 31، شماره 31، تیر 1392، صفحه 33-41

مقداد خزایی؛ احمد بناکار؛ برات قبادیان؛ سید مصطفی میرسلیم؛ سید محمد جعفری؛ سعید جوان


مطالعه تجربی اثر نسبت فشار و چگالی بر فواره تزریق مستقیم گاز از افشانه چندسوراخ

دوره 28، شماره 28، مهر 1391، صفحه 11-19

علیرضا حاجی علی محمدی؛ دیمون هونری؛ امیر عبداله؛ سید مصطفی میرسلیم


ارائه راهبرد تعیین زمان جرقه‌ مرز کوبش در موتورهای پرخوران اشتعال جرقه‌ای

دوره 27، شماره 27، تیر 1391، صفحه 33-45

محمد مومنی موحد؛ حسن بصیرت تبریزی؛ سید مصطفی میرسلیم؛ محمود جمالی


بررسی تجربی نوسانات فشار و تلفات اصطکاکی ناشی از افت تلمبه‌ای در فضای محفظه لنگ

دوره 23، شماره 23، تیر 1390، صفحه 3-10

محمد علی احترام؛ حسن بصیرت تبریزی؛ سید شهاب الدین علویون؛ مهدی احمدی؛ سید مصطفی میرسلیم


بررسی ترازنامه حرارتی در موتورهای اشتعال جرقه ای با سوخت گاز طبیعی در حالت پرخورانی

دوره 20، شماره 20، مهر 1389، صفحه 45-58

مصطفی کوچک؛ سید مصطفی میرسلیم؛ علی کشاورز؛ آیت اله قره قانی؛ پیمان شرقی


بررسی اثر برخورد افشانه روغن با سمبه متحرک در مقدار قطرات موجود در گازهای نشتی با استفاده از روش موتور گردانی

دوره 19، شماره 19، تیر 1389، صفحه 38-48

محمد علی احترام؛ حسن بصیرت تبریزی؛ مهدی احمدی؛ سید وحید حسینی؛ سید مصطفی میرسلیم


تأثیر انواع پیکربندی پاشش سوخت بر احتراق و شکل‌گیری آلاینده‌ها در موتور دیزل سنگین

دوره 16، شماره 16، مهر 1388، صفحه 43-51

بهنام جعفری؛ محسن پورفلاح؛ سید مصطفی میرسلیم؛ داوود دومیری گنجی


بررسی الگوی جریان گردابی و غلتشی موتور احتراق جرقه‌ای

دوره 14، شماره 14، فروردین 1388، صفحه 27-34

امید صمیمی ابیانه؛ سید مصطفی میرسلیم؛ احمد شفیعی ثابت