مطالعه تجربی اثر فشار پاشش و زاویه قرارگیری افشانه بر عمق نفوذ فواره تزریق راهگاهی بنزینی با استفاده از روش عکسبرداری پرسرعت

نویسندگان

چکیده

نحوه توسعه فواره یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر احتراق موتورهای تزریق راهگاهی می باشد. این تحقیق به منظور بررسی برخی از مشخصات فواره خروجی از افشانه موتور تزریق راهگاهی انجام پذیرفت. در این تحقیق شار افشانه به روش جرمی بررسی و روابطی برای آن ارائه شد. نتایج نشان داد که در بازه فشار مورد بررسی (2 تا 6 بار) رابطه شار با فشار به صورت چند جمله‌ای درجه دوم است. خطی بودن افشانه‌ها مورد بررسی و نتایج حاصل آزمون‌ها و روابط استخراجی با مقدار نامی شرکت سازنده کم‌تر از 2 درصد اختلاف داشت. به منظور بدست آوردن مشخصات هندسی فواره از روش عکسبرداری سریع شیلرین استفاده شد. تصاویر حاصل از عکسبرداری، در نرم‌افزار متلب پردازش شده تا عمق نفوذ به عنوان مشخصه هندسی محاسبه شود. تغییرات عمق نفوذ با فشار تزریق برای دو نوع افشانه مورد بررسی قرار گرفت. در زمان معین پس از شروع تزریق، عمق نفوذ با فشار افزایش یافت. همچنین اثر زاویه قرارگیری افشانه بر روی عمق نفوذ فواره دنبال شد که مشخص شد نمی‌توان روند مشخصی را برای آن پیشنهاد کرد ولی در برخی موارد تغییر زاویه سبب تغییر عمق نفوذ به میزان 15 میلی‌متر با حالت قرارگیری قائم خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation on the effect of injection pressure and injector installation angle on the penetration of the gasoline port fuel injector using high speed imaging method

نویسندگان [English]

 • M. Nazari Chekoveri
 • A. Hajiali Mohammadi
 • S. M. Mirsalim
 • H. R. Fajri
چکیده [English]

The development of spray is one of the important factors effecting the combustion of PFI engines. This research was carried out in order to investigate some of the spray characteristics from PFI injector. In this study, the injector flux was investigated by a mass method and equations for it were presented. The results showed that in the pressure interval (2 to 6 bar), the relation of flux with pressure is a quadratic polynomial. The linearity of the injector was investigated and the results of experiments and equations with the manufacturer's nominal value were less than the difference of 2%. Use the Shillerin Imaging method to get the geometry of the spray. Tip penetration depth was followed as a geometric characteristic. The images were processed by image processing in MATLAB software. Investigations showed changes in penetration depth with pressure injections. At a Certain time after the injection began, the depth of penetration increased with pressure. Also, the effect of injector angle on the depth of penetration of the spray was followed by a finding that a certain trend could not be proposed for it, but in some cases, the angle change would change the depth of penetration by 15 mm then vertical position.

کلیدواژه‌ها [English]

 • PFI injector
 • Schlieren Imaging
 • image processing
 • Tip Penetration
 • Injector Angle
دوره 52، شماره 52 - شماره پیاپی 52
مقالات برتر دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
مهر 1397
صفحه 29-42
 • تاریخ دریافت: 06 آذر 1401
 • تاریخ بازنگری: 15 اسفند 1402
 • تاریخ پذیرش: 06 آذر 1401