دوره و شماره: دوره 64، شماره 64، مهر 1400 
ارزیابی قابلیت اطمینان بازوی لنگ موتور دیزلی به روش آزمون شتاب‌‌یافته

صفحه 41-53

حسین پورصباغ رکن آبادی؛ عباس روحانی؛ محمدحسین آق خانی؛ سید مصطفی میرسلیم؛ کوروش جناب