دوره و شماره: دوره 55، شماره 55، شهریور 1398 (مقالات برتر یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت)