دوره و شماره: دوره 53، شماره 53، بهمن 1397 (مقالات برتر دومین همایش ملی موتورهای درونسوز) 
ارزیابی حرارتی لایی پرخوران به روش تجربی

صفحه 33-44

علی ذاکری؛ آرمن آدامیان؛ آرش محمدی دیزگوینی