دوره و شماره: دوره 47، شماره 47، تیر 1396 
اثر غنی سازی سوخت موتور دیزل با هیدروژن و اکسیژن

صفحه 13-20

عماد منعمیان؛ السدر کرنز؛ وینیسیوس پدروزو


مجموعه آزمایشی جدید برای شبیه سازی رفتار قطعات سامانه سوخت رسانی در شرایط دمایی بسیار سرد

صفحه 31-38

احمد المنصوری؛ علیرضا حاجی علی محمدی؛ سیدمصطفی آقا میرسلیم؛ سیامک علیزاده نیا


طراحی صدا خفه کن با بررسی تاثیر تیغه ها و سوراخ ها بر تلفات انتقال

صفحه 47-52

سعید کمرخانی؛ امیر کریمیان؛ مجید خیبری؛ جمال خانعلی