مجموعه آزمایشی جدید برای شبیه سازی رفتار قطعات سامانه سوخت رسانی در شرایط دمایی بسیار سرد

نویسندگان

چکیده

موتورهای دیزل به دلیل بازده بزرگ و گشتاور زیاد در سال های اخیر به نسبت موتورهای بنزینی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. اما مشکلات مربوط به راه اندازی سرد در رفتار سوخت دیزل در دماهای بسیار کم مسائلی هستند که نیاز به بهبود دارند. در این تحقیق یک مجموعه آزمایشی جدید برای سرد کردن سوخت، تعیین دمای ژل شدن و اندازه گیری مشخصه CFPP سوخت و سنجش عملکرد سامانه پرفشار تزریق سوخت در دماهای پایین با استفاده از موتور استرلینگ توسعه داده شد. نتایج نشان داد، سوخت دیزل تولید داخل قابل این را دارد که در سامانه سوخت رسانی موتور دیزل تا دمای -250C بدون استفاده از افزودنی جریان پیدا کند. نتایج همچنین درک درستی از عملکرد سوخت دیزل در دماهای کم ارائه داد و سامانه ساخته شده می تواند برای ارزیابی قطعات سامانه سوخت رسانی موتور دیزل در دمای کم مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A novel experimental test rig for simulating of the fuel injection system components behavior under cold conditions

نویسندگان [English]

  • A. Q. Almansoori
  • A. Hajialimohammadi
  • S. M. Agha Mirsalim
  • S. Alizadehnia
چکیده [English]

In recent years diesel direct injection engines have been received more attention due to their high fuel efficiency and torque characteristics compared with gasoline engines. However, the cold start difficulties and cold diesel fuel behavior are still important issues which need improvement. In this study, a novel experimental facility has been developed using Stirling engine for fuel cooling and estimating the gel point and CFPP of diesel fuel and evaluating of the very cold diesel fuel behavior inside high-pressure common rail diesel fuel injection system. The results showed that the diesel fuel that is produced inside Iran has the capability to flow inside fuel injection system at temperature of -250C without using anti-freeze.  The results also provided a good understanding of cold diesel fuel behavior and the test rig can be used for evaluating the fuel injection system components under ultra-cold conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stirling engine
  • Diesel Fuel
  • Diesel fuel filter
  • Iranian fuel