واکنشگری سوخت، راهکار تنظیم موتور اشتعال تراکمی بار همگن با ‌پاشش مستقیم

نویسندگان

چکیده

احتراق اشتعال تراکمی بار همگن، یک مفهوم احتراقی مفید، از نظر بازدهی و میزان آلاینده‌های منتشره، برای موتورهای درون‌سوز است. این راهبرد احتراقی، یکی از مهمترین انواع احتراق کم‌دماسوز است. این شیوه، احتراق همزمان حجمی مخلوط پیش-آمیخته بسیار رقیق سوخت و هوا است. لیکن بازه کارکردی محدود این نوع احتراق سبب شده است که استفاده کاربردی از آن در موتورها تاکنون موفق نبوده باشد. یکی از روش‌های کاربردی نمودن این نوع احتراق در موتورها این است که با دیگر انواع احتراق ترکیب گردد و هر نوع از احتراق در بازه کارکردی بهینه خود ایفای نقش نماید. ایده موتور اشتعال تراکمی بار همگن که در آن تزریق مستقیم سوخت به داخل محفظه احتراق انجام می‌شود راهبرد مناسبی برای نیل به این هدف می‌باشد. در موتورهای اشتعال تراکمی بار همگن ابزار کنترلی خارجی که مستقیما زمان خوداشتعالی را تنظیم نماید وجود ندارد. عدد اکتان یا میزان واکنشگری سوخت یکی از اثرگذارترین پارمترها بر زمانیندی احتراق است. بنابراین، این پژوهش به بررسی اثر عدد اکتان سوخت بر احتراق اشتعال تراکمی بار همگن با پاشش مستقیم سوخت به محفظه احتراق می‌پردازد. بررسی‌های ریاضی بر مبنای یک مدل احتراقی جدید دو مرحله‌ای است. پیشبینی احتراق، از زمان بسته شدن دریچه هوا تا پایان پاشش سوخت با مدل تک منطقه‌ای، و از آن پس تا زمان بازشدن دریچه دود، با مدل چندمنطقه‌ای اجرا می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که عدد اکتان اثر چشمگیری بر زمانبندی احتراق و توان تولیدی دارد. بنابراین، کنترل چرخه-به-چرخه و استوانه-به-استوانه زمانبندی احتراق با تنظیم عدد اکتان سوخت قابل اجرا خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fuel reactivity as a means to control DI-HCCI combustion engine

نویسندگان [English]

  • M. Fathi
  • O. Jahanian
چکیده [English]

The homogeneous charge compression ignition (HCCI) is an advantageous combustion concept for internal combustion engines in terms of efficiency and pollutant emissions. This combustion strategy is one of the main types of low temperature combustion (LTC) concepts. It is a spontaneous multi-point combustion of a highly diluted premixed fuel-air mixture. However, its limited operating range suppressed its successful utilization. One applicable method to use this combustion concept in engines is to combine it with other combustion strategies while each combustion concept come into work during its optimum operating range. The idea of an HCCI combustion engine involving direct fuel injection into the combustion chamber is an applicable strategy aiming at this target. In the HCCI engines there is no direct control method for the time of auto-ignition. The octane number or fuel auto-ignitability characteristic is one of the most influential parameters on the combustion timing. Therefore, this study investigates the effect of the octane number on the direct injection (DI) HCCI combustion. The mathematical investigations are based on a novel two-stage combustion model. The combustion is predicted with the single-zone model from the intake valve closing to the end of injection. Thereupon, it is predicted by the multi-zone model. The results indicate that the octane number has profound effects on combustion phasing and delivered power. Therefore, cycle-by-cycle and cylinder-to-cylinder control of the combustion phasing by octane number adjustment is possible.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direct injection HCCI
  • Octane Number
  • Combustion phasing
  • Control