دوره و شماره: دوره 30، شماره 30، فروردین 1392 
تحلیل خرابی محور اصلی لگام ترمز متصل به موتور

صفحه 37-46

محمد آزادی؛ رضوان روحانی؛ مهدی روزبان؛ امیر مافی