پایش ارتعاشات موتور خودرو با استفاده از نگهدارنده‌های فعال

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، پایش ارتعاشات موتور ملی (EF7) با استفاده از نگهدارنده‌های فعال، با در نظر گرفتن دو سامانه نگهدارنده متفاوت بررسی می‌شود. در سامانه نخست، نگهدارنده‌ها مطابق طرح کنونی سامانه نگهدارنده‌های موتور ملی قرار گرفته‌اند (سه نگهدارنده غیرفعال)، با این تفاوت که نگهدارنده روغنی موتور با نگهدارنده فعال جایگزین شده است. سامانه دیگر دارای چهار نگهدارنده شامل دو نگهدارنده فعال و دو نگهدارنده غیرفعال است. حرکت پویای موتور با 6 درجه آزادی و اتصال یک طرفه موتور شبیه‌سازی می‌شود. همچنین، شبیه‌سازی مناسبی برای نگهدارنده فعال با عملگر برقی-آهنربایی انتخاب می‌گردد.
برای کاهش نیروی نگهدارنده‌ها به کفی از روش پایش تطبیقی پیشخوراند FXLMS (کمترین میانگین مربعات با حذف علامتهای مرجع) که یکی از متداول‌ترین روش‌های پایشی بکار رفته در حذف نوفه‌های صدا و ارتعاش است، استفاده می‌شود. این روش با توجه به ماهیت نیروی منتقل شونده به شاسی، در قالب روند نوار باریک برای حذف بسامد غالب ارتعاشات نامطلوب موتور استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vibration control of an automotive engine using active mounts

نویسندگان [English]

  • A. Raoofy
  • V. Fakhari
  • A.R. Ohadi Hamedani
چکیده [English]

In this research, vibration control of national engine (EF7) using active mounts is studied for two different mounting layouts. The first layout is based on the current engine mounting of national engine (system of three passive mounts), but the hydraulic mount is substituted by an active mount. The other mounting layout contains 4 mounts, 2 of which are active ones and the others are passive mounts. In order to simulate the dynamic behavior of the engine, a 6-degree-of-freedom, one-way-coupled model is hired. In addition, a proper dynamic model for active mount with electromagnetic actuator is chosen.
In order to reduce transmitted force to the chassis through the mounting system, a feed-forward adaptive control method, FXLMS (Filtered-x Least Mean Squares) is employed which is one of the widely used methods in cancellation of acoustical and vibrational noises. Considering the characteristics of the transmitted force to the chassis, this method is used in a specific algorithm called narrow-band algorithm to cancel dominant harmonic frequency of the unwanted vibrations of the engine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active Control
  • National engine
  • Active mounts
  • FXLMS method
  • Adaptive filters