یکپارچه‌سازی چندراهه خروجی با بستار موتور برای کاهش اندازه و وزن

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه، در ابتدا چندراهه خروجی جدید و راهگاه‌های خنک‌کاری آن برای چندراهه خروجی یکپارچه با بستار در موتور ملی پرخوران طراحی شد. سپس، تحلیل عددی تبادل گاز و خنک‌کاری انجام شد تا به ترتیب از شرایط مطلوب برای گازهای خروجی و جریان سیال خنک‌کننده اطمینان حاصل گردد. در نهایت، کل قطعات موتور تحلیل حرارتی شد تا شرایط دمایی قابل قبول آنها بررسی گردد. مقایسه نتایج در هر مرحله با موتور پایه نشان داد موتور جدید با چندراهه خروجی یکپارچه با بستار از محدویت‌های حرارتی تجاوز نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integration of exhaust manifold with engine cylinder head towards size and weight reduction

نویسندگان [English]

  • M.A. Neshan
  • A. Keshavarz
  • K. Khosravi
چکیده [English]

In this research, a new exhaust manifold and its cooling jackets is first designed for the integrated exhaust manifold into cylinder head (IEMCH) for a turbocharged engine. Then, the gas exchange and flow analysis is carried out numerically to evaluate the proper conditions for the exhaust gas and the coolant stream respectively. Finally, the entire engine parts are thermally analyzed to assure their acceptable temperature. The obtained results are compared to the base engine conditions, indicating that the new engine with IEMCH may well satisfy all its thermal limitations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated exhaust manifold into cylinder head
  • Cooled exhaust manifold
  • Aluminum exhaust manifold
  • Thermo-fluid analysis