دوره و شماره: دوره 29، شماره 29، دی 1391 
روشی جدید در تعیین هندسه، شار جرمی و ضریب تخلیه افشانه تزریق مستقیم گاز

صفحه 57-66

ایمان عرفان؛ مسعود ضیابشرحق؛ علیرضا حاجی علی محمدی؛ ایمان چیت ساز