دوره و شماره: دوره 24، شماره 24، مهر 1390 
بررسی تأثیر نانو ذرات روی خواص روغن موتور و میزان عملکرد آن در کاهش سایش

صفحه 3-12

احسان اله اتفاقی؛ حجت احمدی؛ علیمراد رشیدی؛ سید سعید محتسبی؛ رضا سلطانی


تشخیص عیب سایش سمبه با استفاده از روش انتشار صدا

صفحه 21-28

سید محمد جعفری؛ حمید مهدیقلی؛ مهدی بهزاد


بررسی رفتار خستگی پربسامد همبسته منیزیم با هدف کاربرد آن در بستار

صفحه 29-35

مهدی مختاری شیرازآباد؛ سید محمد علی بوترابی؛ محمد آزادی؛ مهدی نیکروان


ارزیابی عملکرد خودرو سمند با سامانه پیشرانش احتراق داخلی و سامانه دورگه الکتریکی- پیل‌سوختی

صفحه 51-64

علی محمد یگانه مقدم؛ فتح اله امی؛ پژمان کاظم پور؛ محمد رحیم ملک بالا؛ سعید جوان