دوره و شماره: دوره 58، شماره 58، اردیبهشت 1399 (فناوری های برقی سازی و خودروهای دورگه) 
تحلیل کاهش مصرف سوخت خودرو با فناوری نیم ‌دونیرو 48 ولت

صفحه 29-38

زهرا صبح خیز میاندهی؛ سید وحید حسینی؛ شهرام آزادی؛ محمدرضا جمشیدی کارگر


بررسی اثر استفاده از سامانه ترمز بازیاب در کاهش مصرف انرژی خودروهای دورگه بر پایه چرخه رانندگی شهر تهران

صفحه 49-58

احسان کارگر فروغ؛ سعید عبدالملکی؛ سید اشکان موسویان؛ حمید فغانی؛ احسان ذاکری؛ میثم صالحی