دوره و شماره: دوره 50، شماره 50، فروردین 1397 
بررسی تجربی و شبیه‌ سازی احتراق موتور گازسوز با شمع پیش محفظه با مخلوط رقیق

صفحه 41-54

جواد خیراللهی؛ صمد جعفرمدار؛ شهرام خلیل آریا؛ سیدمصطفی آقامیرسلیم؛ رسول قادری