دوره و شماره: دوره 49، شماره 49، دی 1396 
اثر صفحه چرخش جریان بر احتراق و عملکرد موتور ملی تنفس طبیعی

صفحه 3-18

امیرحسین حمد؛ آرش محمدی؛ محسن محسنی راد؛ رسول همتیان؛ مجید سیامکی


بررسی تراز انرژی موتور اشتعال جرقه ای سه استوانه مجهز به پرخوران

صفحه 29-38

هادی نیکنام شیروان؛ ایمان چیت ساز؛ احسان امانی؛ سعید عبدالملکی؛ امیرحسین پریور


بررسی سامانۀ پرخوران دوطبقه با هدف جبران گشتاور دور کند

صفحه 39-46

هادی نظری کیان؛ ابوالفضل محمدابراهیم؛ سیدمصطفی آقامیرسلیم


توسعه راهگاه بستار یک موتور تزریق راهگاهی پرخوران با هدف بهبود احتراق و عملکرد موتور

صفحه 47-66

امیرحسین پریور؛ حمیدرضا فجری؛ محسن محسنی راد؛ امیر مولایی؛ محمد نجات