اثر صفحه چرخش جریان بر احتراق و عملکرد موتور ملی تنفس طبیعی

نویسندگان

چکیده

یکی از روشهایی که اثر قابل توجهی روی کاهش مصرف سوخت دارد، استفاده از صفحه چرخش جریان در راهگاه ورودی هوای موتور می باشد. صفحه چرخش جریان با افزایش چرخش هوا در ورودی موتور باعث کاهش مدت زمان احتراق و مصرف سوخت می شود. در این تحقیق اثر صفحه چرخش جریان با قابلیت تغییر زاویه در ورودی راهگاه هوا روی عملکرد موتور ملی بررسی شده است. ابتدا با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی زاویه صفحه روی مسیر مخروط پاشش سوخت، انرژی جنبشی جریان داخل سیلندر و عدد چرخش جریان بررسی شده است. سپس در اتاق ازمون عملکرد موتور توان، گشتاور، اثر زمانبندی متغیر دریچه ها ، بازده تنفسی، زمانبندی جرقه، بازده حرارتی، مدت زمان احتراق، نرخ افزایش فشار، مصرف سوخت ویژه ترمزی و فشار داخل استوانه بر حسب دور موتور مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مصرف سوخت در چرخه رانندگی متداول اروپا  مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتیجه نشان می دهد که توان موتور با بکارگیری صفحه چرخان تغییری نمی کند ولی مدت زمان احتراق کاهش پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of tumble flap on combustion and performance of NA national engine

نویسندگان [English]

  • A. H. Hamad
  • A. Mohammadi
  • M. Mohsenirad
  • R. Hemmatian
  • M. Siamaki
چکیده [English]

One of methods that has considerable effects on decrease of fuel consumption, is use of tumble flap in intake manifold of engine. Tumble flap with increasing tumble of air at inlet port of engine causes decrease duration of combustion and fuel consumption. In this research, effect of tumble flap with capability of changing angle of flap in inlet port on performance, duration of combustion of EF7 engine was investigated. First, with using of CFD, angle of flap on power, torque, CVVT effect, volumetric efficiency, spark time, thermal efficiency, duration of combustion, rate of increasing pressure, specific fuel consumption and indicated pressure versus engine speed were studied.  Also, fuel consumption in NEDC cycle was considered. The result shows that with using of tumble flap, power of engine does not change, but duration of combustion decreases. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • EF7 Engine
  • Tumble flap plate
  • combustion
  • Performance