دوره و شماره: دوره 48، شماره 48، مهر 1396 
بررسی رفتار رشد ترک در همبسته آلومینیوم مورد استفاده در قطعات موتور، با استفاده از روش انتشار صوت

صفحه 3-12

حسن سیار؛ محسن علی زاده؛ محمد آزادی؛ احمد قاسمی قلعه بهمن؛ سید محمد جعفری؛ امیر مافی


بررسی تاثیر دمای راه اندازی و پهنای تسمه بر نیروی جانبی تسمه زمانبندی

صفحه 13-18

سعید جوان؛ حجت نوری بنوار ناظر؛ مهراب اسدی؛ پیمان طاهی