دوره و شماره: دوره 23، شماره 23، تیر 1390 
بررسی تجربی نوسانات فشار و تلفات اصطکاکی ناشی از افت تلمبه‌ای در فضای محفظه لنگ

صفحه 3-10

محمد علی احترام؛ حسن بصیرت تبریزی؛ سید شهاب الدین علویون؛ مهدی احمدی؛ سید مصطفی میرسلیم


شبیه‌سازی ارتعاشات موتور دیزل با مخلوط‌های سوخت بیودیزل و دیزل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 22-31

احمد تقی زاده علی سرایی؛ برات قبادیان؛ تیمور توکلی هشجین؛ سید سعید محتسبی؛ محمد کاظمی


ارزیابی عمر خستگی حرارتی مکانیکی قطعات گرم موتور دیزل

صفحه 59-71

مجید رضا آیت اللهی؛ فائزه محمدی؛ حمید رضا چمنی