مطالعه پاشش سوخت در راهگاه ورودی موتورهای افشانه‌ای با پاشش غیر مستقیم با نگاه ویژه به تأثیر زمان پاشش سوخت بر عملکرد و میزان آلاینده‏ها

نویسندگان

چکیده

یکی از متغیرهای موثر بر عملکرد موتورهای افشانه‌ای و میزان آلاینده‏های خروجی از آن‌ها، تعیین سازوکار زمانی پاشش و زمان مناسب برای پاشش در هر کدام از سازوکار‏ها می‏باشد. زمان پاشش سوخت به طور مستقیم بر چگونگی تبخیر سوخت، اختلاط هوا و سوخت، میزان تشکیل غشاء (فیلم) مایع در راهگاه و میزان سوخت وارد شده به استوانه تأثیر گذاشته و بر این اساس تأثیر مهمی در عملکرد مناسب موتور و پایش میزان آلاینده‏های خروجی به خصوص HC ایفا می‏کند. در این مقاله تأثیر زمان پاشش سوخت در سازوکار زمانی ترتیبی با استفاده از الگوی ایجاد شده از موتور XU7JP–L3 (استفاده شده در خودروی سمند) در نرم‌افزار مهندسی Wave و با استفاده از الگوی افشانه پالس ویدس بررسی می‏شود و با نتایج آزمایش موتور در سرعت‌های 2600 و 6000 د.د.د در حالت تمام بار و نیمه بار مقایسه می‏شود. دقت شبیه‌سازی با استفاده از داده‏های حاصل از آزمایش گرم موتور تأیید شده و با توجه به میزان گشتاور موتور و آلاینده‏های خروجی از موتور، حالت پاشش باید به گونه‌ای باشد که بیشتر قطرات سوخت در انتهای مرحله تخلیه و در زمان باز شدن دریچه ورودی به پشت آن برسند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of fuel injection in a port injection engine with indirect injection with a special look at the impact on the performance of fuel injection timing and amount of pollutants

نویسندگان [English]

  • F. Ommi
  • E. Movahednejad
  • K. Nekoufar
چکیده [English]

For spark ignition engines, the fuel-air mixture preparation process and injection timing mechanism are
known to have a significant influence on engine performance and exhaust emissions. Injection timing mechanism
is effective on fuel mixture preparation and fuel vaporization and also HC production. In this paper,
a model of a 4 cylinder multi-point fuel injection engine was prepared using a fluid dynamic code. By this
code one-dimensional, unsteady, multiphase flow in the intake port has been modeled to study the mixture
formation process in the intake port for 2600 and 6000 rpm in part load and full load condition. Accuracy
of model was verified using experimental results of engine testing and it shows good agreement between the
model and the real engine According to the present investigation, a key point was found to design optimum
injection timing for different engine velocities and loads

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engine
  • injectors
  • injection time
  • pollutants
  • indirect injection