ارزیابی عمر خستگی حرارتی مکانیکی قطعات گرم موتور دیزل

نویسندگان

چکیده

بسیاری از قطعات مکانیکی موتور خودرو و سازه‌هایی که در نیرو‌گاه‌ها، صنایع پتروشیمی، هوایی و غیره به کار می-روند، تحت بارگذاری‌های نوسانی مختلف مکانیکی و حرارتی قرار دارند. خستگی حرارتی- مکانیکی مهم‌ترین عامل شکست در این‌گونه قطعات است. بنابراین بررسی روش‌های مختلف ارزیابی عمر خستگی حرارتی مکانیکی از اهمیت زیادی برخوردار است. وقتی قطعات تحت چرخه‌های حرارتی دما داغ و بطور هم‌زمان تحت چرخه‌های کرنش مکانیکی قرار می‌گیرند، فرایند خستگی حرارتی مکانیکی منجر به ایجاد آسیب‌های ریز ساختاری و نهایتاً شکست قطعه می‌گردد.
در این مقاله روند کامل ارزیابی عمر خستگی حرارتی مکانیکی در قطعات گرم موتور دیزل بررسی شده است. در بررسی خستگی پرچرخه، اثر تنش میانگین با استفاده از نمودار هیگ مورد توجه قرار گرفته است. در محاسبه عمر خستگی کم‌چرخه از نظریه‌های مختلف ارزیابی عمر خستگی کم‌چرخه استفاده شده است و نتایج بدست آمده از آن‌ها با یکدیگر مقایسه شده است. تقریباً تمام قطعات موتور تحت بارگذاری چند محوری قرار دارند که این بارگذاری‌ها می‌توانند به صورت تناسبی و یا غیر تناسبی باشند. در بارگذاری غیر تناسبی یک سخت‌شوندگی چرخه‌ای اضافی در ماده اتفاق می‌افتد. نظریه‌های خستگی کم‌چرخه مبتنی بر دیدگاه صفحه بحرانی، برای در نظر گرفتن اثرات این سخت‌شوندگی چرخه‌ای اضافی بر کاهش عمر قطعه مناسب هستند. هم‌چنین اثر خستگی پرچرخه بر خستگی کم‌چرخه نیز مطالعه شده است. در نهایت از روند ارزیابی عمر ارائه شده برای بدست آوردن عمر خستگی حرارتی مکانیکی سمبه یک موتور دیزل سنگین استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thermo-Mechanical Fatigue Life Assessment of Diesel Engine Hot Components

نویسندگان [English]

  • M. Ayatollahi
  • F. Mohammadi
  • H. Chamani
چکیده [English]

Most of mechanical components of automobile engine and structures applied in powerhouses, petrochemical
and aviation industries are subjected to different kinds of cyclic loadings, such as low cycle fatigue (LCF)
stresses at high temperatures. Thermo-mechanical fatigue is the dominant cause of fracture in these components.
Therefore, investigation of different thermo-mechanical fatigue life assessment methods of these components
is very necessary. When a component is subjected to high temperature thermal cycles and mechanical
strain cycles simultaneously, the thermo-mechanical fatigue process leads to micromechanical damage and
final fracture of the component.
In this study a precise procedure for the Thermo-mechanical fatigue life assessment of hot diesel engine
components is investigated. In high cycle fatigue assessment, the effect of mean stress is considered using
Haigh diagram. Different LCF life assessment methods have been used to investigate LCF life and their
results are compared to each other. Almost all of the engine components are subjected to proportional or
non-proportional multiaxial loadings. The non-proportional loading leads to an additional cyclic hardening
in the material. Critical plane LCF theories are appropriate for consideration of the additional cyclic hardening
effect on the fatigue life reduction of the component. Effect of high cycle fatigue on low cycle fatigue life
reduction is also studied. Finally, the discussed thermo-mechanical fatigue life assessment process is used to
estimate thermo-mechanical fatigue life of a diesel engine piston.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermo-mechanical fatigue
  • Diesel engine hot components
  • Critical plane approach
  • low cycle fatigue