دوره و شماره: دوره 60، شماره 60، دی 1399 
تحلیل دینامیکی موتور سه استوانه با میلۀ متعادل‌کننده

صفحه 61-75

رحمان اکبری؛ سید محمد جعفری؛ یعقوب عباس زاده