دوره و شماره: دوره 59، شماره 59، شهریور 1399 
بررسی تجربی موتور استرلینگ نوع گاما برای تولید سرمایش با استفاده از گازهای مختلف

صفحه 17-28

عزت اله حسن زاده؛ مهدی علی احیایی؛ سعید جعفری مهر آبادی؛ آرش محمدی؛ حسین مظاهری