دوره و شماره: دوره 52، شماره 52، مهر 1397 (مقالات برتر دومین همایش ملی موتورهای درونسوز)