بررسی عملکرد ترکیب‌سوز 50 %بنزین-50% گازطبیعی و تک‌سوخت آن‌ها و مقایسه در بار غیرکامل

نویسندگان

چکیده

یکی از کارآمدترین روش‌ها برای کاهش آلاینده‌ها وهزینه‌ی سوخت مربوط به موتورهای اشتعال جرقه‌ای در حالت بنزین‌سوز، استفاده از سوخت ترکیبی بنزین وگاز طبیعی است. توانمندی یک موتور معمولاً با حداکثر قدرت و حداکثر گشتاور خروجی حالت بار کامل بیان می­شود، اما زمان کارکرد موتورها با بار کامل کمتر از زمان کارکرد آنها در بار غیرکامل است. لذا بررسی عملکرد موتور بایک ترکیب سوخت جدید نیازمند مطالعات تحت بار کامل­و غیرکامل است. درکار حاضر حالت ترکیب دو سوخت بنزین و گاز طبیعی با نسبت جرمی برابر، G50، به­همراه حالت­های تک­سوخت آن­ها (G100 وG0 ) در بارکامل و چند بارغیرکامل تحت سرعت 1800 دور­بر­دقیقه، نسبت تراکم 12/10 و نسبت هم­ارزی تقریبا درست در یک موتور پژوهشی تک استوانه اشتعال جرقه­ای بطورتجربی مورد­توجه ­قرار­گرفته است. درهر بار بایک سوخت معین پیشرسی جرقه­ با گام 2 درجه میل­لنگ تغییر داده شد­و از تحلیل نتایج خروجی و درون­استوانه‌ای، زمانبندی بهینه­ی­جرقه برای آن حالت و­بار تعیین شد. نتایج حاصله در پیشرسی­های­بهینه نشان داد که دمای گازهای خروجی با افزایش بار موتور برای سوخت­های G100 و G0 افزایش تقریبا خطی داشت اما برای G50 روند افزایش غیر­خطی بود. همچنین در بارکامل تغییرات HC حالت G100 بطورقابل­توجه بیشتر از G50 و G0 ظاهر شد، اما با کاهش بار برای G100 مقدار HC سیر نزولی داشت درحالی­که برای G50 و G0 سیر افزایشی ملاحظه شد. با تغییر بار میزان CO برای سوخت­های G50 و G0 تغییر اندکی داشت، درحالی که برای سوخت G100 تغییرات بیشتر بود. این مشاهدات تاکید بر­توجه جدی روی مطالعه حالت ترکیب­سوز در بار­های جزئی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the performance in dual fuels 50% gasoline -50% NG and single original fuels and comparison in part load

نویسندگان [English]

  • E. Abdi Aghdam
  • R. Ebrahimi
چکیده [English]

One of the most efficient methods to reduce emissions and fuel costs of SI engines in petrol case, is the use of combined gasoline and NG. The ability of an engine is usually expressed with maximum power and maximum torque output of full-load state, but the operating time of the engines with full-load is less than that of part-load time. Therefore, studying the performance of the engine with a new mixed fuel (dual-fuel) requires studies under full-load and part-load. In the present work, dual gasoline-NG fuel with equal mass ratio together with single original fuel modes in full-load and a few part-load at 1800 rpm, 10.12 compression-ratio and almost stoichiometric equivalence-ratio have been taken into consideration in a SI single-cylinder research engine. In each load with a certain fuel, the spark­ advance was changed with 2°CAbTDC step and from obtained output and in-cylinder results, the optimum spark timing was determined for that mode and load. The results at optimum advance showed that increasing engine load, the exhaust gas temperature almost linearly for G100 and G0 but nonlinearly for G50 enhanced. Also, in full-load, the HC of the G100 appeared to be noticeably larger than those of G50 and G0. Decreasing engine-load for G100, HC amount reduced, while those for G50 and G0 increased. By changing the load, CO content for G50 and G0 fuels changed slightly, whilst that for G100 changed significantly. These observations emphasize a serious attention to dual fuel study mode in part-loads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spark-ignition engines
  • Dual fuel
  • Part load
  • Gasoline
  • Natural gas
دوره 52، شماره 52 - شماره پیاپی 52
مقالات برتر دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
مهر 1397
صفحه 11-18
  • تاریخ دریافت: 06 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 01 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 06 آذر 1401