دوره و شماره: دوره 43، شماره 43، تیر 1395 
تأثیر استفاده از پرخوران برقی بر عملکرد موتور ملی پرخوران

صفحه 41-54

ابوالفضل محمد ابراهیم؛ محمدعلی احترام؛ محمد حسین سلیمیان؛ وحید خرمی راد