تأثیر دریچه گاز بر قابلیت کاردهی ترمومکانیکی، قابلیت کاردهی سوخت سوخته شده، قابلیت کاردهی ناشی از انتقال گرما و کار بر موتوری بنزینی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق میزان باز بودن دریچه گاز در تحلیل اکسرژی موتور بنزینی MVH 418 با استفاده از مخلوط سوخت‌های بنزین- اتانول ( ،  ،  ،  و ) مورد بررسی قرار گرفت. لذا پایه‌های مفهومی لازم به منظور انجام تحلیل اکسرژی سیستم، با تعریف عبارت اکسرژی و بیان معادلات اکسرژی مربوطه و به کار بردن آن‌ها برای سیستم‌های بسته، بنا نهاده شده است. از نتایج این تحقیق مشخص گردیدکه بیش­ترین سهم بازگشت‌ناپذیری در موتور تحت آزمایش، مربوط به فرآیند احتراق بوده است. نتایج نشان داد، اکسرژی ترمومکانیکی، اکسرژی سوخت سوخته شده، اکسرژی از طریق انتقال گرما و اکسرژی ناشی از کار برای سوخت‌های ،   و  در حالت 100% باز بودن دریچه گاز نسبت به حالت‌های 75%، 50% و 25% بیشتر می­باشند. راندمان قانون دوم برای سوخت ، در حالت‌های 75%، 50% و 25% به ترتیب، 7/18 %، 29 %، 6/60 % برای ، 5/21 %، 7/32 %، 5/61 % و برای  23 %، 4/35 %، 5/62 % و در نهایت برای سوخت‌های  و   8/22 %، 5/35 %، 6/63 %  و 27 %، 40 %، 65 %  نسبت به حالت 100% دریچه گاز کاهش یافت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of throttle valve positions on thermomechanical exergy, burned fuel exergy, exergy with heat transfer and exergy with work transfer of an SI Engine

نویسندگان [English]

  • Maryam Eslami 1
  • Sajjad Rostami 1
  • Mostafa Kiani 2
  • Barat Ghobadian 3
چکیده [English]

The aim of the present study was to examine the effect of throttle valve opening positions on the analysis of MVH 418 engine exergy using ethanol-gasoline mixtures ( ، ، ،  and ). In so doing, the definitions dealing with exergy and pertinent exergy equations as well as their applications for closed systems were provided. The results of this study showed that the largest share of the irreversibility in the engine was combustion process. In addition, the results showed thermomechanical exergy, burned fuel exergy, exergy with heat transfer and exergy with work transfer, for ،  and  fuels in full throttle valve opening were higher compared to the 25%, 50%, and 75% throttle valve opening positions. Furthermore, it was found that the efficiency of thermodynamic second law in 25%, 50%, and 75% throttle valve opening positions were reduced for  18.7%, 29%, 60.6%, for  21.5%, 32.7%, 61.5%, for  23%, 35.4%, 62.5%, for  22.8%, 35.5%, 63.6%, and for  fuel 27%, 40%, 65% respectively compared to 100% position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exergy Analysis
  • Throttle valve position
  • Ethanol
  • Gasoline
  • SI Engine