دوره و شماره: دوره 41، شماره 41، دی 1394 
بررسی تاثیر احتراق اتانول بر عملکرد و آلودگی موتور احتراق تراکمی با مخلوط همگن

صفحه 21-30

بهرام بحری؛ ازهر عبدالعزیز؛ علی صلواتی زاده؛ وحید اصفهانیان


مطالعه تجربی پیش پاشش به همراه مرحله اصلی پاشش جهت بهینه‌سازی موتور پاشش مستقیم دیزلی

صفحه 55-62

علی یوسف‌زاده؛ مرتضی منفردی؛ عبدالرضا نبوی؛ محسن پورفلاح؛ سید مصطفی میرسلیم