طراحی اولیۀ موتورهای دورانی پره‌محوری با استفاده از روش مدلسازی شبه‌ابعادی

نویسندگان

چکیده

موتورهای دورانی از نظر قابلیت‌ها همچنان دارای مزایای بسیاری نسبت به موتورهای رفت و برگشتی رایج می‌باشند. اما موتورهای رفت و برگشتی بخاطر مکانیزم سادۀ آب‌بندی محفظۀ احتراق جزو موتورهای رایج در دنیا می‌باشند. این مقاله به نحوۀ عملکرد، طراحی، مدلسازی و تحلیل یک نوع موتور دورانی جدید، موتور دورانی پره‌محوری، می‌پردازد. یکی از اجزاء مهم موتور دورانی پره‌محوری، بادامک آن است که می‌تواند بر رفتار دینامیکی موتور تأثیر داشته باشد. در این مطالعه 7 نوع بادامک مختلف به منظور یافتن بادامک بهینه از نظر رفتار سینماتیکی، داشتن کمترین میزان سرعت، شتاب، ژرک و زاویۀ فشار و عمر کاری (TBO) شبیه‌سازی شده و آنها با بادامک متداول بکار رفته در موتورهای دورانی پره‌محوری مقایسه و بادامک بهینه پیشنهاد شده‌است. همچنین به منظور یافتن فشارها و نیروهای اعمال‌شده به اجزاء موتور دورانی پره‌محوری یک مدل دوناحیه‌ای و شبه‌ابعادی بعنوان یک مدل ساده، سریع و دقیق برای شبیه‌سازی چرخۀ عملکردی موتور بدون نیاز به انجام محاسبات پیچیده و همچنین بدون نیاز به دانستن اطلاعات دقیق ابعادی آن، توسعه داده شده‌است. در نهایت با استفاده از یک مدل پارامتریک برای موتور دورانی پره‌محوری شامل پارامترهای ابعادی و عملکردی آن، برخی از ملاحظات طراحی آن مورد بررسی قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

Axial vane rotary engines preliminary design by quasi dimensional modeling technique

نویسندگان [English]

  • M. Kordi
  • V. Esfahanian
چکیده [English]

The rotary motion engines have still potentially many advantages over the conventional reciprocating engines. But only the reciprocating engine became the dominant mechanism for engines because of the simplicity of the combustion chamber sealing mechanism. This paper describes the basic concept, design, modeling and analysis of a new rotary engine type, axial vane rotary engine. One of important component in the axial vane rotary engine is cam profile which can affect the dynamic behaviors of engine. Seven cam profiles are simulated and compared kinematically to find an optimum cam profile with minimum velocity, acceleration, jerk and pressure angle to have an axial vane rotary engine with high TBO (Time between Overhaul) with respect to conventional type. In addition, a two-zone, quasi-dimensional model as a simple, fast and accurate model, is developed to simulate engine operating cycle and find the chambers pressure. The parametric modeling of an axial vane rotary engine as a prototype, including main parameters (geometrical and operating) is studied and some design considerations are investigated.