دوره و شماره: دوره 35، شماره 35، تیر 1393 
بررسی آلایندگی سوخت دیزل و متیل استر سویا در موتور دیزل سریع

صفحه 31-39

آرمان حمیدی؛ سید مصطفی میرسلیم؛ برات قبادیان؛ پیمان شرقی؛ سعید عبدالملکی