دوره و شماره: دوره 34، شماره 34، فروردین 1393 
تشخیص کوبش براساس تحلیل بسامدهای ارتعاشی اصلی در موتور پرخوران اشتعال ‏جرقه‌ای

صفحه 17-27

امیر حسین مشرفی؛ مجید شالچیان؛ سید مصطفی میرسلیم؛ محمد مومنی موحد؛ امیر حسین پریور


تحلیل ریشه‌های خرابی شکست محافظ حرارتی پایینی چندراهه دود

صفحه 29-39

محمد کاظمی؛ مهدی روزبان؛ امیر مافی؛ حامد نوابی؛ مهدی رضایی