بررسی تجربی تأثیر نوع تلمبه افشانه بر متغیرهای عملکردی و آلایندگی موتور دیزل در بار ‏کامل

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه، که بر روی موتور چهار استوانه دیزل ‏MN440A-75AD‎‏ انجام شد، هدف بررسی و ‏ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر تلمبه‌های افشانه دوار ‏DPA‏ و خطی ‏PL‏ بر متغیرهای عملکردی (گشتاور، ‏توان و مصرف سوخت ویژه ترمزی) و آلایندگی (‏Soot، ‏NOx‏ و ‏HC‏) با تغییرات دور موتور و در بار ‏کامل است. بنابراین، هر یک از تلمبه‌های افشانه فوق‌الذکر بر روی موتور بسته شد، موتور در یازده ‏حالت مختلف دور موتور به فاصله 100 دور در دقیقه (د.د.د.)، از حداقل دور 1000 د.د.د. تا حداکثر ‏دور 2000 د.د.د.، با ثابت نگه داشتن تمامی شرائط عملکردی موتور و با توجه به پایداری لگام ترمز ‏برای ثابت نگهداشتن دور موتور در سرعت معینی، آزمایش شد. تحلیل آماری این تحقیق با نرم‌افزار ‏MINITAB‏ و با آزمایش بر پایه طرح کامل تصادفی با دو عامل نوع تلمبه (ردیفی و دوار) و عامل ‏دور موتور با سه تکرار انجام گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل آماری داده‌های حاصل از ‏آزمایش، عامل نوع تلمبه افشانه اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال 1 درصد بر مقدار گشتاور و ‏مصرف سوخت ویژه ترمزی دارد. در حالی که بر مقدار توان ترمزی تأثیر معنی‌دار ندارد. همچنین، ‏نوع تلمبه افشانه بر مقدار آلاینده‌های منتشر شده از موتور (‏Soot، ‏NOx‏ و ‏HC‏) تأثیر معنی‌دار در ‏سطح احتمال 1 درصد دارد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of injector pump type effect on performance ‎parameters and emissions of ‎diesel engine at full load

نویسندگان [English]

  • R. Hooresfand
  • S.R. Mousavi Seyedi
  • V. Shaterian Alghalandis
چکیده [English]

The point of this study is a comparative evaluation of effects of DPA rotary and ‎PL linear injector pumps on performance parameters (torque, power and brake ‎specific fuel consumption) and emissions (Soot, NOx and HC) with variable ‎speeds of the engine at full loads. Thus each of aforementioned pumps were ‎installed and the engine was tested at 11 different engine speeds, from 1000 to ‎‎2000 (rpm) with 100 (rpm) intervals. The statistical analysis was conducted ‎by the Minitab software (version 16) based on the factorial test with a ‎completely randomized model considering the pump (linear and rotary) and ‎engine speed factors with 3 replications. Results of the statistical analysis of ‎data showed a significant difference at 1% level of the injector pump on the ‎brake torque and the specific fuel consumption, while there was no significant ‎effect on the amount of the brake power. The type of the injector pump on the ‎amount of emissions (Soot, NOx and HC) emitted from the engine, has a ‎significant effect on the level of 1%.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • pollutants
  • Performance parameters
  • Fuel System
  • Fuel injection pressure
  • Diesel engine