دوره و شماره: دوره 33، شماره 33، دی 1392 
تحلیل کامل مواد، سازوکار، ارتعاش، تنش و خستگی در فنر دریچه

صفحه 3-12

محمد آزادی؛ اکبر نادرپور؛ مهدی روزبان؛ امیر مافی؛ فرشید مقدم؛ حامد نوابی؛ محمد کاظمی؛ مهدی رضایی


تحلیل حساسیت متغیرهای تأثیرگذار بر پردازش تصاویر فواره پرفشار گاز

صفحه 43-52

علیرضا حاجی علی محمدی؛ دیمون هونری؛ امیر عبداله؛ سید مصطفی میرسلیم