دوره و شماره: دوره 63، شماره 63، تیر 1400 (مقالات برتر سومین همایش ملی موتورهای درونسوز) 
بهبود روش شناسایی موتور احتراق داخلی با هدف بهره‌‌گیری در نگاشت الگوی پایه

صفحه 23-34

سمانه سلطانعلی‌زاده؛ وحید اصفهانیان؛ محمدرضا حائری یزدی؛ سیامک علیزاده‌نیا