دوره و شماره: دوره 46، شماره 46، فروردین 1396 
بررسی اثر گرانروی روغن بر روی ارتعاشات قائم یک موتور درونسوز به روش تجربی و تحلیلی

صفحه 65-74

عباس رهی؛ رضا عابدی؛ سید اشکان موسویان؛ مجتبی محرابی وقار؛ محمد علی احترام